ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលស្ថាពរ នៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកច្បាប់នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣