ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងសម្រាប់លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យានៃក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ និងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យានៃក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣