ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងលោក បែន វិស្នូ ជាអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអន្តរជាតិ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យយុត្តិធម៌ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌