ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាស្ថិតក្រោមកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌា (ITEC)