ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសមន្រ្តីផ្នែកច្បាប់ដែលជាមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣