ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាល «ពង្រឹងសមត្ថភាពបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងបកប្រែឯកសារភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស-ខ្មែរ»