ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី បេក្ខជន បេក្ខនារី ត្រូវបានជ្រើសរើសឈានទៅប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ដណ្ដើមជ័យលាភី ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតជ្រើសរើស "យុវជនវោហារសាស្ត្រឆ្នើមក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌"