ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី បេក្ខជន បេក្ខនារីជាប់វគ្គសម្ភាសន៍ ដែលត្រូវបន្តចូលរួមវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ - ការបង្ហាញសមត្ថភាពលើវេទិកា។