ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន បេក្ខនារី​ជាប់វគ្កជម្រុះ(Short List) និងកាលបរិច្ឆេទកម្មវិធីប្រកួតជ្រើសរើស​យុវជន​វោហារសាស្រ្តឆ្នើមក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ វគ្គសម្ភាសន៍