ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

បញ្ជីឈ្មោះមន្ទីរសារការីដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា