ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​កម្មវិធីប្រកួតជ្រើសរើស​ «យុវជនវោហារសាស្រ្តឆ្នើមក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌»