ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង