ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ និងនីតិសាស្រ្តភូមិភាគនិរតី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន​ សម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ដែលមកពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងតុលាការ