ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ប្រទេសជប៉ុន JDS ក្រោម​ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា