ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនិងនីតិសាស្រ្ត​ភូមិភាគនិរតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន​សម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងតុលាការ​