ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយឯកសារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីជាក់ស្តែង និងទម្រង់លិខិតគំរូដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណី

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយឯកសារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីជាក់ស្តែង និងទម្រង់លិខិតគំរូដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណី
https://www.moj.gov.kh/kh/actual-civil-judgments
https://www.moj.gov.kh/kh/sample-civil-documents