ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្រ្តាលីផ្តល់ជូន​មន្រ្តីរាជការនៃក្រសួងយុត្តិធម៌សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត ឆ្នាំ២០២៣