ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៤៥៣២ មស.សជណ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រលង និង​មណ្ឌលប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​ក្រសួងយុត្តិធម៌