ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៤ កយ.សសរ.២១ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចទទួលបន្ទុកការងារបកប្រែភាសាបរទេសនៃក្រសួងយុត្តិធម៌