ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​ទម្រង់លិខិត​គំរូដែលប្រើប្រាស់​ក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណី

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​ទម្រង់លិខិត​គំរូដែលប្រើប្រាស់​ក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណី (ការទាមទារលែងលះ និងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ)

http://moj.gov.kh/kh/sample-civil-documents