ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត (online) ដែលរៀបចំដោយ​ស្ថានទូតនូវែលសេឡង់នៅក្រុងបាងកក