ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យតាមសា្ថប័នសាលាជម្រះក្តី