ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ​សាលាដំបូងខេត្ត​កែប និង​អយ្យការ​អមសាលាដំបូងខេត្តកែប