ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (អាស្រ្តាហ្សេនីកា) ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ​ ទីប្រឹក្សាជំនួយការ មន្រ្តីរាជការនិងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា​ថ្នាក់ជាតិនៃ​ក្រសួងយុត្តិធម៌