ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៣០៩១ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​និស្សិត​ និងមន្រ្តីរាជការ​ស៊ីវិល ឲ្យចូលបម្រើការងារ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

 

 

សំណុំបែបបទពាក្យស្នើសុំប្រឡង​

១.ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងចូលបម្រើការងារ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងយុត្តិធម៌ (សម្រាប់មន្រ្តីរាជការ)
២.ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងចូលបម្រើការងារ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងយុត្តិធម៌ (សម្រាប់និស្សិត)

សម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម​៖
១.ក្រសួងយុត្តិធម៌ 016 513468/017 60 91 60 
២.ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 017 651323/012331007/089978678/012351115
                                                                                             សូមអរគុណ