ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​កម្មវិធី «ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រងឯកសារ​ច្បាប់​កម្ពុជា» សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ

សូមចុចដំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម​ដើម្បីទាញយកឯកសារ​

http://moj.gov.kh/kh/legal-document-management-