ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសក្រឡាបញ្ជី និងមន្រ្តីរាជការ​ឲ្យទៅបម្រើការងារនៅសាលាដំបូងខេត្តកែប