ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន ៣រូប​ ដែលសិក្សា​ និងស្រាវជ្រាវ លើជំនាញភាពជាអ្មកដឹកនាំ​ដោយចីរភាព និងផ្នែកសិក្សា​ស្រាជ្រាវចំនួន ១រូប អំពីការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្នុងសហគមន៍អាស៊ាន ក្រោមប្រធាន​បទ «Either of priority in the Complementaries Roadmap 2020-2025» ដែលផ្តល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡដ៍ តាមរយៈអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន ។​