ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត សម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់​សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ​ Sothwest University of Political Science and Law