ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាដំបូងនិងអយ្យការអមសាសាដំបូងខេត្តស្វាយរៀងស្តីពីការលើកពេលសវនាការ