ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការលើកពេលសវនាការរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ