ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ប្រកាសលេខ ០៣៧ កយ.ប្រក/២១ ស្តីពី​ការរៀបចំ ​និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សា​នីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ (០៣៧/០១២១)