ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០៣០ ស្តីពីការបន្ថូរបន្ថយទោស និងការលើកលែងទោស