ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ប្រកាសលេខ ០០១កយ.ប្រក/២១ ស្តីពីការកែសម្រួល​សមភាព​ក្រុមការងារ​តុលាការគំរូ​ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ (០១/០១២១)