ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងបម្រើការងាររបស់ អង្គភាពចំនួន៤ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី