ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រេច​លេខ ២៧ កយ-សសរ/២០ ស្តីពីការ​បង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស​សិក្សា​វាយតម្លៃ​ទៅលើសេចក្តីត្រូវការ​នៃការបណ្តុះបណ្តាល​និងពង្រឹង​សមត្ថភាព​មន្រ្តី​ក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌