ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​អន្តរជាតិស្តីពី «Intellectual Property and Genetic Resource in Support of Innovation»