ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

បញ្ជីរាយនាមមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋាន​បុគ្គលិក​នៃសាលាជម្រះក្តី ដែលបាន​ចូលរួមបរិច្ចាគ​ថវិកា​ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល​ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺកូវីដ-១៩