ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

បញ្ជីរាយនាម​មន្រ្តីរាជការ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការអយ្យការ និងកិច្ចការអនុវត្តទោស​ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកា​ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល​ ទិញវ៉ាក់សាំងប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹងកូវីដ១៩