ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីមរណភាពរបស់ឯកឧត្តម ជួន ស៊ុនឡេង អតីតអនុប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ។