ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការលើកពេល​សវនាការរបស់សាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ