ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី វិធានការទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩ និង ចរន្តការងាររបស់តុលាការខេត្តសៀមរាប ក្នុងកំលុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា