ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០