ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ប្រកាសលេខ ១៨៤ កយ ប្រក/២០ ស្តីពីទម្រង់នៃរបាយការណ៍អំពីការបង្កក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដែលត្រូវធ្វើ​ដោយ​បុគ្គល​ឬអង្គភាព​ក្រៅពីបុគ្កល​រាយការណ៍