ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីសម្រចលេខ ២៣ កយ.សសរ/២០ ស្តីពីការបង្កើត​ក្រុមការងារ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ខុសច្បាប់ និង​ការងារ​ទាក់ទង​នឹង​វត្ថុតាង​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន