ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សេចក្តីណែនាំលេខ ០៣ កយ.សណន/២០ ស្តីពីការកំណត់អាទិភាព​នៃ​ការអនុវត្តសំណើ​សុំការជួយផ្នែក​ច្បាប់​ក្នុងវិស័យ​ព្រហ្មទណ្ឌ ។