ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

សារាចរណែនាំលេខ ០៥ ស.រ.ណ.ន ស្តីពី ការពង្រឹង​ការអនុវត្តវិធានការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ខុសច្បាប់ (០០៥/១១២០)