ប្ដូរភាសា :

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើសន្ធិសញ្ញា​ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក​ផ្នែកច្បាប់​ក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ​រវាងព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា​និង​សាធារដ្ឋ​កូរ៉េ (០២៥/១១២០)