ប្ដូរភាសា :

ទំនាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យ

woman avatar

ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព

ពាក្យស្នើសុំលិខិត