អត្ថបទវីដេអូទាក់ទងនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតុលាការ និងលើកកំពស់សេវាយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ។ (ភាគ១)
ដង: ៤៤
អត្ថបទវីដេអូទាក់ទងនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតុលាការ និងលើកកំពស់សេវាយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ។ (ភាគ២)
ដង: ៣២
វីដេអូ « ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ពន្យល់ផ្លូវច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហឹង្សាដែលកើតឡើង កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ (ភាគ១)
ដង: ៦៦
វីដេអូ « ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ពន្យល់ផ្លូវច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហឹង្សាដែលកើតឡើង កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ (ភាគទី២)
ដង: ៥១
កិច្ចសម្ភាសន៏ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ អំពីករណីព្រឹត្តិការណ៏ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤
ដង: ៤២
វីដេអូ
ប្រតិទិន
0000472260